San Diego, California

Where:
San Diego United States