Element

Team [9]

Dmitriy Mozzhukhin
Dmitriy Mozzhukhin

Director General

Aleksey Abramov
Aleksey Abramov

Business Development Director

Andrey Yaremenko
Andrey Yaremenko

BIM Manager

Andrey Dorokhov
Andrey Dorokhov

Senior software engineer

Yury Blokhin
Yury Blokhin

Software engineer

Timur Kenzin
Timur Kenzin

Software engineer


Presentation